Algemene Voorwaarden

Dit zijn de algemene voorwaarden voor bezoekers van ZorgvillaExpert.nl en de gebruikers van haar diensten. Alle informatie die ZorgvillaExpert.nl communiceert via de website, telefonisch en via andere electronische wegen zoals email en whatsapp, alsmede verwijzingen naar andere sites of producten zijn te gebruiken op eigen risico. Hoewel wij onze uiterste best doen om de site up to date te houden, kunnen wij helaas niet garanderen dat de geboden informatie 100% correct is.

ZorgvillaExpert.nl kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventueel aangerichte materiële en niet materiële schade die zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van deze website of het contacteren van zorgvilla’s via deze website. Het gebruik van deze site is voor zorgzoekenden gratis. Hier kan je ons privacybeleid lezen.

ZorgvillaExpert.nl staat op geen enkele wijze in voor de juistheid of volledigheid van de informatie op ZorgvillaExpert.nl, telefonisch en/of in andere electronische communicatie zoals emails, en aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van handelingen en/of beslissingen die gebaseerd zijn op bedoelde informatie. De bezoeker wordt met nadruk aangeraden deze informatie niet geïsoleerd te gebruiken maar af te gaan op de door de daadwerkelijke zorgvilla verstrekte informatie.

ZorgvillaExpert.nl kan nimmer aansprakelijk of verantwoordelijk worden gesteld voor contacten, overeenkomsten of diensten tussen partijen die mogelijk via deze site zijn opgedaan.

Algemene Voorwaarden voor bezoekers van ZorgvillaExpert.nl

1. Doel en rechtsgeldigheid van de Algemene Voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle bezoekers van ZorgvillaExpert.nl en alle acties die ZorgvillaExpert.nl doet.

2. Terminologie

2a Als in deze Algemene Voorwaarden wordt gesproken over ‘bezoeker’, dan wordt bedoeld: een natuurlijk of rechtspersoon die ZorgvillaExpert.nl bezoekt.
2b ZorgvillaExpert.nl is een handelsnaam van Idabel, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel in Eindhoven.

3. Recht

3a Door het doen van een informatie aanvraag via ZorgvillaExpert.nl komt expliciet geen juridisch bindende overeenkomst tot stand, noch tussen bezoeker en ZorgvillaExpert.nl, noch tussen bezoeker en enige zorgvilla. De informatie aanvraag moet gezien worden als verzoek tot meer informatie. Een overeenkomst komt pas tot stand na aanbod van een offerte voor verblijf door een zorgvilla en aanvaarding door een klant. ZorgvillaExpert.nl is expliciet geen partij bij het tot stand komen van dergelijke overeenkomsten.
3b Alle mogelijke geschillen die voortvloeien uit het gebruik van deze website zullen worden voorgelegd aan een bevoegde rechter in Nederland.

4. Correspondentie

4a Alle correspondentie gaat via email, ook facturen en eventuele betalingsherinneringen. Het te gebruiken email adres is info@zorgvillaexpert.nl.
4b Mail die verstuurd is naar het emailadres van de bezoeker wordt geacht aangekomen te zijn.

5. Recht om diensten te weigeren

ZorgvillaExpert.nl heeft het recht om naar eigen inzicht diensten te weigeren of te annuleren.

6. Vrijwaring

6a Door het doen van een aanvraag vrijwaart een bezoeker ZorgvillaExpert.nl van alle mogelijke rechtsvervolgingen, boetes en wat dies meer zij, die het gevolg zouden kunnen zijn van het contacteren van een zorgvilla en de activiteiten die daaruit voortvloeien.
6b Bezoeker vrijwaart ZorgvillaExpert.nl van alle aansprakelijkheid voor het niet op tijd en/of onjuist vastleggen, verlengen, aanvragen of registreren van een product, zoals, maar niet beperkt tot, domeinnamen en SSL-certificaten.

7. Wijziging Algemene Voorwaarden

ZorgvillaExpert.nl is te allen tijde gerechtigd de Algemene Voorwaarden te wijzigen zonder daarvan de klant rechtstreeks in kennis te stellen. Publicatie op de website van ZorgvillaExpert.nl is daarvoor afdoende. Het is aan ZorgvillaExpert.nl om te bepalen of de wijziging ook rechtstreeks gecommuniceerd wordt aan de klant.

8. Disclaimer

ZorgvillaExpert.nl is niet verantwoordelijk voor enige schade die de klant kan lijden. ZorgvillaExpert.nl geeft geen garanties voor schade die voortkomt uit het gebruik van haar diensten. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, verlies van gegevens dat voortkomt uit vertragingen, niet aankomen, of verkeerde aflevering, en alle onderbrekingen van diensten veroorzaakt door ZorgvillaExpert.nl en haar personeel.

Lees ook Cookiebeleid.